Tổ Phó tổ 4-5 tuổi, tận tâm với trẻ, yêu trẻ như yêu chính con ruột của mình.