Tổ trưởng tổ 4-5 tuổi, phụ trách lớp mẫu giáo 4 tuổi A1.